Sort By:

Gindodi Devi Hospital (pathology)

Bhilai Civic Centre, Durg, Chhattisgarh
  Savings Upto 10 %*

Bilaspur Hospital (pathology)

Bilaspur Ho., Bilaspur, Chhattisgarh
  Savings Upto 10 %*

Bhargava (pathology)

Bilaspur Ho., Bilaspur, Chhattisgarh
  Savings Upto 10 %*

Shri Krishna Hospital (pathology)

Bilaspur Ho., Bilaspur, Chhattisgarh
  Savings Upto 10 %*

Columbia Hospital (pathology)

Patwardhan Ground, Nagpur, Maharashtra
  Savings Upto 10 %*

Sai Naman Hospital (pathology)

Bhilai Civic Centre, Durg, Chhattisgarh
  Savings Upto 8 %*

V. Y. Hospital (pathology)

Raipur Ho., Raipur, Chhattisgarh
  Savings Upto 5 %*

Arogya Hospital (pathology)

Bilaspur Ho., Bilaspur, Chhattisgarh
  Savings Upto 5 %*

Aastha Hospital (pathology)

Bhilai Civic Centre, Durg, Chhattisgarh
  Savings Upto 5 %*

Center Point Hospital (pathology)

Nagpur Abhyankar Nagar, Nagpur, Maharashtra
  Savings Upto 5 %*